News: 

Privacyverklaring

conform de AVG

voor het bedrijf Richard Brink GmbH & Co. KG

 

I Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten, alsmede andere verordeningen inzake gegevensbescherming is:

Richard Brink GmbH & Co. KG
Metallwarenfabrikation und Vertrieb
Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Duitsland

Tel: 05207 / 9504-0
E-mail: info@richard-brink.de
Website: www.richard-brink.de

Voor het overige verwijzen wij naar de in de Colofon beschikbare verplichte informatie.


II Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke is:

Alfred Leingang
ERP&IT Service GmbH
Sunderweg 8
33649 Bielefeld
Duitsland

Tel: 0521 95036013
Website: www.erpit-service.de
E-Mail: datenschutz(at)richard-brink.de 


III Algemene informatie over de verwerking van gegevens

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

In beginsel verwerken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van een functionele website en van onze inhoud en diensten. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt voor die gevallen waarin het verkrijgen van voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan.

2. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1, onder a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU als rechtsgrond.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, dient artikel 6, lid 1 onder b) van de AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf onderworpen is, dient artikel 6, lid 1 onder c) van de AVG als rechtsgrond.

Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient artikel 6, lid 1, onder d) van de AVG als rechtsgrond.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

3. Verwijdering van gegevens en duur van de opslag

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag komt te vervallen. Daarnaast kan opslag plaatsvinden indien de Europese of nationale wetgever daarin heeft voorzien in verordeningen van de Europese Unie, wetten of andere bepalingen waaraan de verantwoordelijke is onderworpen (bv. wettelijke bewaarplichten op grond van het handels- of belastingrecht). De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de voornoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij het voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijk is dat de gegevens nog langer worden bewaard.


IV Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt geraadpleegd, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang verkrijgt.

(1) Informatie over het gebruikte browsertype en de browserversie
(2) het besturingssysteem van de gebruiker
(3) de internetdienstverlener van de gebruiker
(4) Het IP-adres van de gebruiker
(5) Datum en tijdstip van toegang
(6) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang heeft tot onze website
(7) Websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft via onze website

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Rechtsgrond voor gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Daartoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Deze doeleinden zijn ook ons gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1 onder f) van de AVG.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd.

In het geval van opslag van gegevens in logbestanden is dit het geval na uiterlijk veertien dagen. Een langere opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervreemd, zodat een toewijzing van de oproepende client niet meer mogelijk is. Verder is artikel III.3 van toepassing

5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg heeft de gebruiker niet de mogelijkheid bezwaar te maken.


V Gebruik van cookies

a) Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser bij het opnieuw oproepen van de website op unieke wijze kan worden geïdentificeerd.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser kan worden geïdentificeerd, zelfs na een paginawijziging. 

De volgende gegevens worden in de cookies opgeslagen en doorgegeven:

(1) Session-ID
(2) Inloggegevens
(3) Taalkeuze
(4) Andere

Wij gebruiken op onze website ook cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken. 

De volgende gegevens kunnen op deze manier worden doorgegeven:

(1) Ingevoerde zoektermen
(2) Frequentie van pageviews
(3) Gebruik van websitefuncties

De aldus verzamelde gebruikersgegevens worden met technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Daarom is het niet langer mogelijk de gegevens toe te wijzen aan de oproepende gebruiker. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruikers opgeslagen.

Bij het bezoeken van onze website worden de gebruikers via een informatiebanner geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en worden zij verwezen naar deze privacyverklaring. In dit verband is ook aangegeven hoe het opslaan van cookies in de browserinstellingen kan worden verhinderd.

b) Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6 lid 1 onder f) van de AVG.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is artikel 6, lid 1 onder a) van de AVG indien de gebruiker daarmee heeft ingestemd.

c) Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na het oproepen van een nieuwe pagina.

Cookies zijn nodig voor de volgende toepassingen:
(1) Overnemen van taalinstellingen
(2) Opslag van de Session-ID

De door middel van technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen.

De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door middel van de analysecookies leren wij hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij ons aanbod voortdurend optimaliseren. Het gebruik van de analysecookies is bedoeld om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analysecookies leren wij hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij ons aanbod voortdurend optimaliseren.

Deze doeleinden vormen ook ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1 onder f) van de AVG. 

d) Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door de gebruiker doorgestuurd naar onze site. Daarom hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als de cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken. Verder is artikel III.3 van toepassing


VI E-mail-contact

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website is het mogelijk om contact met ons op te nemen via de vermelde e-mailadressen. In dat geval worden de met de e-mail meegezonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen en verwerkt.

In dit verband zullen de gegevens niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de communicatie.

2. Rechtsgrond voor gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van gegevens die in het kader van het verzenden van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1 onder b) van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit de e-mails dient ons uitsluitend voor de afhandeling van het contact. In het geval van contact via e-mail vormt dit ook het noodzakelijke rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, worden gebruikt om misbruik te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor persoonsgegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het verzendproces zijn verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen gewist. In alle andere opzichten is artikel III.3 van toepassing.

5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In zo'n geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

Om uw gegevens te laten verwijderen, stuurt u een e-mail naar datenloeschung(at)richard-brink.de

Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in de loop van het contact met ons zullen in dit geval worden gewist. Verder is artikel III.3 van toepassing


VII Rechten van de betrokkene

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke:

  1. 1. Recht op informatie, artikel 15 van de AVG

  2. 2. Recht op rectificatie of verwijdering, artikel 16 en 17 van de AVG,

  3. 3. Recht op beperking van de verwerking, artikel 18 van de AVG,

  4. 4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid, artikel 20 van de AVG,

  5. 5. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over onze verwerking van uw persoonsgegevens,

  6. 6. Recht om uw toestemming voor de toekomst in te trekken, artikel 7, lid 3 van de AVG,

  7. 7. Bijzonder recht op bezwaar

 

U hebt het recht om te allen tijde, op grond van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f) van de AVG; dit geldt ook voor profilering op grond van deze bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke zal de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering, voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing.

Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties.

 

VIII Gebruik van Google Analytics

1. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zgn. "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres echter vooraf worden ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan de website-exploitant aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

2. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

3. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door Google door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

4. Als alternatief voor de browser add-on, vooral bij browsers op mobiele apparaten, kunt u het verzamelen door Google Analytics ook voorkomen door op deze link te klikken < a href="javascript:gaOptout()">Google Analytics deactiveren</a> [invoegen] Er wordt een opt-out-cookie geplaatst dat het verzamelen van uw gegevens in de toekomst bij een bezoek aan deze website verhindert. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Daarnaast gebruiken we de "ga-disable-UA-XXXXXX-Y" functie, speciaal voor mobiele apparaten...

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics is te vinden in de Google Analytics Help (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

5. Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Dit betekent dat IP-adressen in afgekorte vorm worden verwerkt, wat betekent dat zij niet aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld. Voor zover de over u verzamelde gegevens een persoonlijke referentie hebben, wordt deze derhalve onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens derhalve onmiddellijk gewist.

6. Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken stellen ons in staat ons aanbod te verbeteren en het interessanter te maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS, heeft Google zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) van de AVG.

8. Informatie van de externe aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 1 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Overzicht van de gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html evenals de privacyverklaring http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

9. Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatoverstijgende analyse (Universal Analytics) van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt de apparaatoverstijgende analyse van uw gebruik deactiveren in uw klantenaccount onder "Mijn gegevens", "Persoonlijke gegevens". 


IX Integratie van YouTube-video's

1. Wij hebben YouTube-video's geïntegreerd in ons online aanbod. Deze zijn opgeslagen op http://www.youtube.com en kunnen direct vanaf onze website afgespeeld worden. Deze zijn allemaal geïntegreerd in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube worden doorgegeven als u de video's niet afspeelt. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de in punt 2 genoemde gegevens doorgegeven. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

2. Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Daarnaast worden de onder IV "Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden" van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat.

Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet geassocieerd wilt worden met uw YouTube-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert.

YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of het aanpassen van de website aan de behoeften van de gebruiker. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het aanbieden van op behoeften gebaseerde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en u moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

3. Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube, zie de privacyverklaring. Daar krijgt u ook nadere informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


X Social media

Wij hebben vertegenwoordigingen op youtube, pinterest, Linkedin en Google. Wij gebruiken geen social media plugins op onze website om ongecontroleerde gegevensstromen naar deze netwerken te vermijden. In plaats daarvan verwijzen we slechts naar onze vertegenwoordiging daar. Voor het bezoeken van deze vertegenwoordigingen en in verband met deze vertegenwoordigingen dient u zich – zo nodig vooraf – op de hoogte te stellen van de voor deze vertegenwoordigingen en platforms geldende gebruiksvoorwaarden en bepalingen inzake gegevensbescherming, waarnaar wij hierbij uitdrukkelijk verwijzen.


XI Nieuwsbrief

1. Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u informeren over onze actuele interessante aanbiedingen. De geadverteerde goederen en diensten worden in de verklaring van toestemming genoemd.

2. Wij maken gebruik van de zogenaamde double-opt-in-procedure om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u na uw registratie een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Indien u uw inschrijving niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Bovendien slaan wij uw IP-adressen en de tijdstippen van registratie en bevestiging op. Het doel van de procedure is uw registratie te kunnen bewijzen en, indien nodig, een eventueel misbruik van uw persoonsgegevens op te helderen.

3. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief toe te zenden. De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, zin 1, onder a) van de AVG.

4. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en u afmelden. U kunt uw abonnement herroepen door te klikken op de link in elke nieuwsbrief e-mail, via dit formulier op de website, per e-mail naar nieuwsbrief(at)richard-brink.de of door een bericht te sturen naar de contactgegevens die in de colofon zijn vermeld.

 

XII Contactformulier

U kunt ons contractformulier gebruiken om ons een vraag te stellen. De overdracht van uw ingevoerde gegevens vindt plaats met een gangbare encryptiestandaard (momenteel: SSL).  

Alleen de velden die als "verplicht" zijn gemarkeerd, moeten worden ingevuld. Verdere informatie is vrijwillig.

Ongeacht of de informatie vrijwillig dan wel verplicht is, zal deze alleen worden verzameld, verwerkt en opgeslagen met het oog op de behandeling van uw vraag. Wij delen deze gegevens niet zonder uw toestemming. Uw gegevens worden gewist nadat uw verzoek is afgehandeld en anders overeenkomstig deze verklaring inzake deze privacyverklaring opgeslagen.